آزمون آنلاين عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان

عزت نفس احساسی است که فرد درباره خود دارد و شامل میزان احترام فرد به خود و پذیرش خود می باشد.
یکی از پرسش های که توجه محققان را به خود جلب کرده است، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت می باشد، این پرسشنامه جهت ارزیابی عزت نفس نوجوانان و جوانان ایجاد شده است.

آزمون آنلاين عزت نفس کوپر اسمیت- نوجوانان و جوانان

عبارت های زیر را به دقت مطالعه نموده نظر خود را درباره هر یک از عبارت ها بر اساس این که به شما شبیه است (بلی) یا به شما شبیه نیست (خیر)، پاسخ دهید.